Placebo metingen

Abdominal Wall Pain:

Veen PHE van der. Effects of Placebo Measured by Infrared Thermography.

Thermology international 2014, 24(4) 157-165


Available at:


http://www.uhlen.at/thermology-international/index.php


Uitgaande van het begrip "Buikwandpijn" strekte het onderzoeksveld zich uit tot andere plaatsen van chronische pijn, de veronderstelde meet- en diagnostiekmogelijkheden, (regel) processen ter plaatse en de mogelijke relatie met het ontstaan van Dystrofie (CRPS) .


Abstract

Achtergrond

Deze studie is in 1982-1983 uitgevoerd in een algemene praktijk en door tijdsgebrek niet eerder gepubliceerd.

Het onderzoek is gebaseerd op een aantal onbegrepen waarnemingen:  Pijnklachten, waaronder buikpijnklachten , zonder verklaarbaar substraat , langer bestaand dan drie maanden, leken zich frequent in de buikhuid af te spelen. Ze verdwenen bij injectie van een lokaalanaestheticum intra- of subcutaan en reageerden in de regel matig op nsaid’s  en beter op metamizol bevattende farmaca. Lokaalanaesthetica zijn beschreven als prostaglandine agonisten-antagonisten en nsaid’s zouden de synthese daarvan remmen. Van prostaglandines was bekend, dat ze een rol spelen bij vasculaire doorbloeding. Van NSAID’s niet. Doel van het onderzoek was te onderzoeken of lokale remming van prostaglandines door nsaid’s een rol zouden kunnen spelen bij buikwandpijn

Null hypothese

De Null hypothese was: bij buikwandpijn en interventie met prostaglandinesyntheseremmers is met infrarood-thermografie geen verandering van de buikwandtemperatuur waar te nemen.

Methode en materiaal

Wegens de koppeling van prostaglandines met vaat doorbloeding en pijn en de verwachting, dat buikwandpijn in de huid wordt opgewekt ,werd ten behoeve van de effectmeting gekozen voor infrarood thermografie.

De interventie werd uitgevoerd met twee soorten farmaca, waarvan één (indomethazine) in verband werd gebracht met prostaglandines en de ander (metamizol) in de literatuur gelijkwaardig werd geacht. Als placebo werd Avicel® gebruikt.  Gekozen werd voor een dubbelblind, placebo ondersteund  cross-over onderzoek met farmaca in fysiologisch geachte doseringen..

Resultaten

57 patiënten werden in het onderzoek geïncludeerd. Van 44 was de pijnplaats kouder dan de omgeving; van 13 was die warmer (p=0.01).

Na gebruik van indomethazine was de pijnplaats significant kouder ten opzichte van het referentiegebied (p<0.01). Ook na gebruik van placebo was de pijnplaats kouder (p=0.03).

Ten opzicht van de baseline waren de pijngebieden bij elke interventie kouder. (p<=0.01)

Werd de populatie gesplitst in “koude” en “warme” pijn dan werden bij elke interventie de koude plaatsen warmer en de warme plaatsen kouder.

Conclusies

De Null Hypothese werd niet bevestigd. Er is een meetbaar effect van farmaca in fysiologische dosering. Alle gebruikte stoffen vertonen een significant effect ten opzichte van de baseline. Ze leiden tot een significante temperatuurstijging bij koude pijnplaatsen en een daling bij warme pijnplaatsen.

Ook een placebo is wellicht en meetbaar niet altijd zo inert als wel wordt gedacht.


PHE van der Veen.
Deze website is een particulier initiatief zonder winstoogmerk en zonder relaties met commerciële behandelaars.

De doelstelling is het verspreiden en inzichtelijk maken van wetenschappelijke informatie over chronische pijn.

De initiatiefnemer(s) willen behulpzaam zijn bij publicatie van (semi) wetenschappelijke artikelen en het begrijpelijk maken voor niet-deskundigen

 

Wetenschappelijke artikelen worden voor zover mogelijk en toegestaan op een wetenschappelijke pagina weergegeven.

Algemeen

De onverkorte artikelen op deze site weergeven is niet mogelijk. Door een artikel te laten publiceren geeft de auteur de rechten aan de uitgever..De hier vermelde vier artikelen zijn uitgegeven door Uhlen Verlag te Wenen.

Het is wel gebruikelijk om de abstract vrij van rechten te publiceren.

Wil een lezer meer, dan bieden tegenwoordig de uitgevers de mogelijkheid tegen betaling het gehele artikel te downloaden. Dat is ook het geval bij Thermology International. Tegen een –inderdaad- geringe vergoeding kan een geheel artikel worden gedownload. Thermology International heeft daarnaast de mogelijkheid om voor 50 euro alle verschenen uitgaven van het tijdschrift te kunnen inzien of kopiëren.

Bij Elsevier, Wiley of Springer kunnen de kosten oplopen tot € 45,- per artikel.


Toelichtingen, documenten, datalijsten, al datgene, wat niet in een publicatie kan heeft de mogelijkheid van publicatie op de site. Hoeveel gebruik daarvan zal worden gemaakt, hangt van vele factoren af. De eigenaar van de site beslist daarover.


Inleiding tot deze site over chronische pijn.


Op deze site worden een aantal hoofdstukken geplaatst over onderzoeken en hypotheses, ontwikkeld in de periode 1981 tot 1986. Door diverse omstandigheden zijn deze onderzoeken deels nog niet gepubliceerd.


Het zijn de prive-opvattingen van de auteur van deze site, deels getoetst middels onderzoek en deels weergegeven als theoretische hypothesen.

De verschillen tussen de artikelen zijn duidelijk aangegeven.


De volgorde van publiceren heeft geen relatie met de onderzoeksvolgorde of de onderzoeksopzet. Het eerst worden hier die artikelen weergegeven, waarvan verwacht wordt, dat publicatie via het internet beter de doelgroep zal bereiken, dan via de traditionele fysieke media.


Hoe hebben de achterliggende ideeën zich ontwikkeld in de periode 1975 tot 1981, het begin van de feitelijke onderzoeken?


Het begon met het leerboek van Hansen en Schliack. Daarin werd verwezen naar een onderzoek van Baumann en Uckert (1954). Gevonden was, dat plaatsen met chronische pijn lager waren in huidtemperatuur dan de omgeving. Objectief en meetbaar. Het spoor leidde via orthosympatische prikkeling en sensitisatie van het ruggenmerg naar de toen genoemde "Südeckse Dystrofie", ook wel "Sympatische reflexdystrofie" genoemd.

Bestond er verband ?

In alle vier gevallen: pijn, huidtemperatuur, sensitisatie en sympatische reflexen konden en kunnen prostaglandines een rol spelen.

Prostaglandines werden in 1977 door Horrobin en Manku beschreven als stoffen die een cruciale rol kunnen spelen in meet-en regeltechnische situatie in het lichaam.

Die situaties kunnen zich voordoen bij het ontstaan van Dystrofie (tegenwoordig CRPS genoemd).

Prostaglandines zijn in eerste instantie ontdekt in vocht van de prostaatklier en spelen een belangrijke rol bij de functie van geslachts-organen. Samen met de klinische les van de gynaecoloog professor Kloosterman (1966) over "Buikwandpijn" was dat de reden om in overleg met hem een aantal onderzoeken te plannen, die zich dus niet toevallig uitstrekken over het gynaecologische domein. Twee onderzoeken zijn pas recent gepubliceerd in 2013 en twee in 2014:


Veen PHE van der, Martens EP. Viscerocutaneous reflexes with abdominal wall pain: A study conducted in 1981 on pregnant women from a general practice. Thermography international. 2013;23(2): 56-63


Available at:

http://www.uhlen.at/thermology-international/index.phpVeen PHE van der. Viscero-cutaneous reflexes in relation to abdominal and pelvic  pain. A study from 1982 in females with IUD insertions. Thermography international. 2013;23(3): 87-92


Available at:

http:// www.uhlen.at/thermology-international/index.phpVeen PHE van der. Infrared thermography for pain influenced by a Xanthine derivative: An attempt to assess chronic pain objectively.

Thermology international Vol 24 (2014), No. 2: 39-48


Available at:

http://www.uhlen.at/thermology-international/index.php


Abdominal Wall Pain:

Veen PHE van der. Effects of Placebo Measured by Infrared Thermography.

Thermology international 2014, 24(4) 157-165


Available at:


http://www.uhlen.at/thermology-international/index.php


Uitgaande van het begrip "Buikwandpijn" strekte het onderzoeksveld zich uit tot andere plaatsen van chronische pijn, de veronderstelde meet- en diagnostiekmogelijkheden, (regel) processen ter plaatse en de mogelijke relatie met het ontstaan van Dystrofie (CRPS) .

Onderzoeksresultaten