Farmacologie Pentoxiphylline

Pentoxifylline

Onderzoeksresultaten

Algemeen

De onverkorte artikelen op deze site weergeven is niet mogelijk. Door een artikel te laten publiceren geeft de auteur de rechten aan de uitgever..De hier vermelde vier artikelen zijn uitgegeven door Uhlen Verlag te Wenen.

Het is wel gebruikelijk om de abstract vrij van rechten te publiceren.

Wil een lezer meer, dan bieden tegenwoordig de uitgevers de mogelijkheid tegen betaling het gehele artikel te downloaden. Dat is ook het geval bij Thermology International. Tegen een –inderdaad- geringe vergoeding kan een geheel artikel worden gedownload. Thermology International heeft daarnaast de mogelijkheid om voor 50 euro alle verschenen uitgaven van het tijdschrift te kunnen inzien of kopiëren.

Bij Elsevier, Wiley of Springer kunnen de kosten oplopen tot € 45,- per artikel.


Toelichtingen, documenten, datalijsten, al datgene, wat niet in een publicatie kan heeft de mogelijkheid van publicatie op de site. Hoeveel gebruik daarvan zal worden gemaakt, hangt van vele factoren af. De eigenaar van de site beslist daarover.


Veen PHE van der. Infrared thermography for pain influenced by a Xanthine derivative: An attempt to assess chronic pain objectively.

Thermology international Vol 24 (2014), No. 2: 39-48


Available at:

http://www.uhlen.at/thermology-international/index.phpAbstract:

Achtergrond

Van 1988 tot heden  waren er geen diagnostische mogelijkheden voor objectieve pijndiagnostiek.

Infrarood thermografie leek een veelbelovende techniek, die vooral bij procesvolging kon worden gebruikt. Het onderzoek is daarmee nog steeds actueel.

Doel van het onderzoek was om na te gaan of infrarood thermografie bruikbaar kon zijn om pijnplaatsen en pijngevoel te objectiveren.

Methode en materialen

In dit onderzoek werden 63 temperatuurmetingen  verricht bij patiënten met chronische pijn aan één extremiteit  en gevolgd vóór en ná behandeling met pentoxyphylline (PTX). De contralaterale zijde werd als controlegroep gebruikt.

Voor en na de behandeling werd de temperatuur van de pijnplaats gemeten en symmetrisch de contralaterale extremiteit. Daarnaast werd alleen de verandering van het pijngevoel in de gradaties beter, gelijk of slechter geregistreerd.

Resultaten:

Van de gemeten pijnplaatsen waren er  53 met een cold spot en 10 met een hot spot.

De huidtemperatuur van de pijnplaats en de referentieplaats neemt toe. Er is een significant  links-rechts verschil (P= 0.001 Cronbach α: 0.88). Na de behandeling is er geen significant links-rechts verschil meer ( P=0.061 Cronbach α: 0.93), terwijl de contralaterale zijde significant in temperatuur toeneemt (P=0.001 Cronbach α: 0.76).

Er is een significante correlatie tussen verandering van het thermografische beeld en het pijngevoel . (P<0.001. Spearman correlatie coëfficiënt: 0,677)


Conclusies:

•Er is een correlatie tussen pijngevoel en infra-rood thermografisch beeld.

•Infrarood thermografie en PTX zijn mogelijk bruikbare middelen bij chronische pijnklachten zonder anatomisch substraat.

•De meeste niet zichtbare pijnplaatsen zijn koud van karakter. Dit bevestigt vroeger onderzoek.

•De invloed van PTX op dit onderzoek  suggereert een prostaglandine en cytokine invloed op het ontstaan van deze pijnplaatsen.

 

In 2017 is meer bekend geworden over deze invloed. In dec 2017 is een publicatie ingediend over deze effecten op het ontstaan van chronische pijn en CRPS. Op dit moment "onder review". Een preprint is integraal gepubliceerd op https://www.researchgate.net, maar is ook te vinden op deze site, pagina: CRPS en chronische pijn2017-12-06


PHE van der Veen.Deze website is een particulier initiatief zonder winstoogmerk en zonder relaties met commerciële behandelaars.

De doelstelling is het verspreiden en inzichtelijk maken van wetenschappelijke informatie over chronische pijn.

De initiatiefnemer(s) willen behulpzaam zijn bij publicatie van (semi) wetenschappelijke artikelen en het begrijpelijk maken voor niet-deskundigen

 

Wetenschappelijke artikelen worden voor zover mogelijk en toegestaan op een wetenschappelijke pagina weergegeven.