wetenschap home

Laatste Nieuws. 29 Juli 2017


Inmiddels zijn alle data van vele jaren verwerkt. Het heeft geresulteerd in een Model over het ontstaan van Chronische Pijn zonder vindbare afwijkingen en CRPS. Volgens dat model is chronische pijn eenzelfde soort aandoening als CRPS : een chronisch ontstekingsbeeld met vaatvernauwing in plaats van vaatverwijding. Het is een chronische situatie, die pijnklachten veroorzaakt, die versterkt worden door koude, vocht, afkoeling en stress. Bij een letsel op hetzelfde gebied door een ongeval , ontsteking of operatie kan hieruit een CRPS (dystrofie) ontstaan. Volgens het model is behandeling mogelijk. In de praktijk bestaan die behandelingsmogelijkheden al, maar zijn ze nog niet doorgedrongen in de reguliere geneeskunde. Een wetenschappelijk artikel hierover is in voorbereiding. Ook een video, waarvan de presentatie gepland was in oktober 2017 op een pijncongres in San Francisco is gereed. De preview versie -alleen in Engelse vertaling- kan hier bekeken worden: Klik Hier.  Een medische vooropleiding is vereist voor het begrijpen.

Chronische Pijn

U bevindt zich op de startpagina van het  wetenschapsgedeelte.


In dit deel zullen een aantal publicaties verschijnen van onderzoeken verricht in de periode 1982-1986 inclusief bespreking en evaluatie aan de hand van voortschrijdend inzicht van 1986 tot heden.


De achtergrond van publiceren wordt gevormd door het besef, dat de vele patiënten, die aan de onderzoeken hebben meegewerkt iets mogen terugverwachten voor hun deelname. Bij voorkeur via de reguliere media en de moderne, maar als dat niet mogelijk blijkt alleen via deze virtuele weg, die in de periode 1981-1986 nog niet bestond.


Deze publicaties leveren statistisch getoetste bevindingen, die erop wijzen, dat chronische pijn niet zo'n subjectief, ongrijpbaar fenomeen is, als altijd werd en wordt gedacht.


De reden voor publicatie op deze site is onder andere gelegen in de omstandigheden, dat 25 jaar onderzoek wordt gezien als "verouderd" en niet (meer) relevant en daardoor nauwelijks meer is te publiceren in de traditionele media.

Ook de beoordelingsnormen voor nieuw te ontwikkelen onderzoek zijn verscherpt. Wettelijke normen omtrent het omgaan met proefpersonen en de schriftelijke verslaglegging zijn drastisch gewijzigd. Verder spelen commerciële aspecten van de media en belangen bij "citation-indexen" een rol.


Toch zijn de uitkomsten van de onderzoeken belangwekkend genoeg, nog steeds medisch en maatschappelijk relevant, om te publiceren. Aan de lezer om het op waarde te schatten.


Inmiddels zijn recent drie van de vijf artikelen toch door een editorial board geaccepteerd en in een internationaal vaktijdschrift gepubliceerd. De andere drie worden nog getoetst aan de ontwikkelingen van de voorbije 25 jaar.


Resultaten van de onderzoeken:


1.       Chronische pijnplaatsen hebben een significant lagere temperatuur dan hun gezonde referentiepunten. P<=0.001


2.       Buikwandpijn kan te maken hebben met processen, die plaatsvinden, dan wel plaatsgevonden hebben in de buikorganen: Viscero-cutane reflexwegen bestaan bij de mens in vivo. P<=0.001


3.       Er is een correlatie met pijngevoel en gevonden infrarood thermografische meetgegevens: 1989: P=0.007  Spearman's Rho: 0.3328


4.       Infrarood videothermografie is een zeer sensitieve methode van diagnostiek (tot op fysiologisch niveau)


5.       Er is een zwakke aanwijzing, dat de pijnplaatsen beïnvloed worden door het effect van prostaglandines, waarbij de verschillende NSAID ‘s niet een gelijksoortige uitwerking hebben op de pijnplaatsen.


6.       Pentoxyphylline heeft een significant positief effect op zowel koude als warme pijnplaatsen.

P<=0.001


7. Er is een significant placebo-effect gevonden: temperatuurverhoging bij koude pijnplaatsen en temperatuurverlaging bij warme. Een mogelijke verklaring is spontaan herstel bij de onderzoeksgroep. In dat geval is chronische pijn GEEN statisch restverschijnsel, maar een beloopsproces.


lees meer >>


maart 2014


In 2015 zijn twee artikelen gepubliceerd: Hypotheses met betrekking tot ontstaansmogelijkheden van Chronische pijn en CRPS (voorheeen dystrofie genoemd).


In de ene hypothese wordt ingegaan op het mogelijk bestaan van een biologisch meet en regelsysteem.

Immers een volledig geautomatiseerd systeem als een levend biologisch organisame kan niet zonder allerlei meet en regelsystemen.

Een fraai voorbeeld van zo'n meet en regelsysteem is de 28 daagse menstruele cyclus, die door hormonen wordt bestuurd. Maar de hormoonconcentraties in deze periode kunnen de gebeurtenissen niet alleen verklaren.

Daarvoor is minstens één ander samenwerkend systeem nodig. De essenties van zo'n systeem zijn in 1977 al beschreven. In een artikel is dat nader uitgewerkt: "A theoretical model of biochemical control engineering based on the relation between oestrogens/progestagens and prostaglandins."

Dit model besturingssysteem kan ook worden toegepast op de verschijnselen bij chronische pijn.

Het is beschreven in "CRPS A contingent hypothesis with prostaglandins as crucial conversion factor. "


Worden de uitgangspunten van het meet- en regelsysteem toegepast op chronische pijn, dan blijkt plotseling, dat CRPS niet een aparte aandoening is, maar een vorm van chronische pijn in hetzelfde ziekteproces, die alleen verschilt door de fase, waarin het verkeert.

De theorie wordt geillustreerd door een casus beschrijving van een postoperatieve complicatie. Een operatie, waarbij CRPS niet heel zeldzaam voorkomt en chronische pijn zelfs bij 10%.


08 Maart 2016.


Deze website is een particulier initiatief zonder winstoogmerk en zonder relaties met commerciële behandelaars.

De doelstelling is het verspreiden en inzichtelijk maken van wetenschappelijke informatie over chronische pijn.

De initiatiefnemer(s) willen behulpzaam zijn bij publicatie van (semi) wetenschappelijke artikelen en het begrijpelijk maken voor niet-deskundigen

 

Wetenschappelijke artikelen worden voor zover mogelijk en toegestaan op een wetenschappelijke pagina weergegeven.

Chronische pijn is géén psychisch restverschijnsel, maar een actueel signaal. Objectief zichtbaar te maken en ook behandelbaar.


Een populair-wetenschappelijke benadering is in voorbereiding: "Zicht op chronische pijn". Geplande verschijningsdatum: eind januari 2017. 

De publicatie is gereed en staat in concept op de site.

Inleiding tot deze site over chronische pijn.


Op deze site worden een aantal hoofdstukken geplaatst over onderzoeken en hypotheses, ontwikkeld in de periode 1981 tot 1986. Door diverse omstandigheden zijn deze onderzoeken deels nog niet gepubliceerd.


Het zijn de prive-opvattingen van de auteur van deze site, deels getoetst middels onderzoek en deels weergegeven als theoretische hypothesen.

De verschillen tussen de artikelen zijn duidelijk aangegeven.


De volgorde van publiceren heeft geen relatie met de onderzoeksvolgorde of de onderzoeksopzet. Het eerst worden hier die artikelen weergegeven, waarvan verwacht wordt, dat publicatie via het internet beter de doelgroep zal bereiken, dan via de traditionele fysieke media.


Hoe hebben de achterliggende ideeën zich ontwikkeld in de periode 1975 tot 1981, het begin van de feitelijke onderzoeken?


Het begon met het leerboek van Hansen en Schliack. Daarin werd verwezen naar een onderzoek van Baumann en Uckert (1954). Gevonden was, dat plaatsen met chronische pijn lager waren in huidtemperatuur dan de omgeving. Objectief en meetbaar. Het spoor leidde via orthosympatische prikkeling en sensitisatie van het ruggenmerg naar de toen genoemde "Südeckse Dystrofie", ook wel "Sympatische reflexdystrofie" genoemd.

Bestond er verband ?

In alle vier gevallen: pijn, huidtemperatuur, sensitisatie en sympatische reflexen konden en kunnen prostaglandines een rol spelen.

Prostaglandines werden in 1977 door Horrobin en Manku beschreven als stoffen die een cruciale rol kunnen spelen in meet-en regeltechnische situatie in het lichaam.

Die situaties kunnen zich voordoen bij het ontstaan van Dystrofie (tegenwoordig CRPS genoemd).

Prostaglandines zijn in eerste instantie ontdekt in vocht van de prostaatklier en spelen een belangrijke rol bij de functie van geslachts-organen. Samen met de klinische les van de gynaecoloog professor Kloosterman (1966) over "Buikwandpijn" was dat de reden om in overleg met hem een aantal onderzoeken te plannen, die zich dus niet toevallig uitstrekken over het gynaecologische domein. Twee onderzoeken zijn pas recent gepubliceerd in 2013 en 2 in 2014:


Veen PHE van der, Martens EP. Viscerocutaneous reflexes with abdominal wall pain: A study conducted in 1981 on pregnant women from a general practice. Thermography international. 2013;23(2): 56-63

Available at:  http://www.uhlen.at/thermology-international/index.php


Veen PHE van der. Viscero-cutaneous reflexes in relation to abdominal and pelvic  pain. A study from 1982 in females with IUD insertions. Thermography international. 2013;23(3): 87-92

Available at:

http:// www.uhlen.at/thermology-international/index.php


Veen PHE van der. Infrared thermography for pain influenced by a Xanthine derivative: An attempt to assess chronic pain objectively.

Thermology international Vol 24 (2014), No. 2: 39-48

Available at:

http://www.uhlen.at/thermology-international/index.php


Abdominal Wall Pain:

Veen PHE van der. Effects of Placebo Measured by Infrared Thermography.

Thermology international 2014, 24(4) 157-165

Available at:

http://www.uhlen.at/thermology-international/index.php


Uitgaande van het begrip "Buikwandpijn" strekte het onderzoeksveld zich uit tot andere plaatsen van chronische pijn, de veronderstelde meet- en diagnostiekmogelijkheden, (regel) processen ter plaatse en de mogelijke relatie met het ontstaan van Dystrofie (CRPS) .


Veen PHE van der. A theoretical model of biochemical control engineering based on the relation between oestrogens/progestagens and prostaglandins.

Medical Hypotheses 84 (2015), pp. 557-569 DOI information: 10.1016/j.mehy.2015.02.021


Veen PHE van der. CRPS A contingent hypothesis with prostaglandins as crucial conversion factor.

Medical Hypotheses. 85 (2015) 568-575. DOI information: http://dx.doi.org/10.1016/j.mehy.2015.07.017WETENSCHAP HOME